Close

Sản Phẩm

Tháng Ba 25, 2019

Các chứng nhận – chứng chỉ

1. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn JIS

JIS Certificated Products

2. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn TCVN

TCVN Certificated Products

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên lạc với chúng tôi.

Chúng tôi đã được cấp các chứng chỉ sau:

  • Chứng chỉ ISO 9001 (Hệ thống Quản lý Chất lượng)
  • Chứng chỉ ISO 14001 (Hệ thống Quản lý Môi trường)
  • Chứng chỉ ISO 45001 (Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp)

ISO 90001 and ISO 14001 Certificates

TCVN and ISO 45001 Certificates