Close

Giao Thông

Tháng Tám 2, 2023

Dự Án Phát Triển GTVT Khu Vực Đồng Bằng Bắc Bộ Giai Đoạn II

Dự Án Phát Triển GTVT Khu Vực Đồng Bằng Bắc Bộ Giai Đoạn II - thi công
Dự Án Phát Triển GTVT Khu Vực Đồng Bằng Bắc Bộ Giai Đoạn II - hoàn thành

○ Sản phẩm: Cọc ống thép

○ Vị trí: Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

○ Tiêu chuẩn: JIS A5525 SKK490

○ Kích thước:

   • Ø1000mm x t23mm x L29,0m

   • Ø1000mm x t23mm x L29,5m