Close

Cảng và Bến Cảng

Tháng Tư 29, 2019

Nhà Máy Nhiệt Điện Nghi Sơn 2 – Cầu Tàu

Nghi Son 2 Thermal Power Plant – Jetty 2

Nghi Son 2 Thermal Power Plant – Jetty 1

– Tên dự án: Nhiệt Điện Nghi Sơn 2 (Cầu Tàu)
– Vị trí: Nghi Sơn, Thanh Hóa, Việt Nam
– Thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn: JIS A5525 SKK490
– Kích thước:
+ Ø600mm x t12mm x L26,000 – 31,500mm
+ Ø700mm x t12mm x L16,000 – 28,500mm
+ Ø900mm x t12mm x L16,000 – 35,000mm