Close

Giới Thiệu

Tháng Ba 28, 2019

Phương châm chất lượng, môi trường, an toàn vệ sinh

Flag JP Flag VN

 

KHẨU HIỆU:

Nụ cười mang niềm vui đến NPV!

Hệ tư tưởng trong Công ty chúng ta là “Mang niềm vui đến cho người sử dụng, mang hy vọng đến cho người tiêu dùng, mang niềm tự hào đến cho người sản xuất”. Và Công ty cũng xác định phương châm hoạt động là “trong sáng, công bằng, chính trực”.

Để thực hiện hệ tư tưởng này và áp dụng cụ thể vào thực tế thì Công ty đề ra Phương châm CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG AN TOÀN VỆ SINH; nỗ lực hết mình để đạt được niềm tin của xã hội & khách hàng thông qua việc thực hiện nghiêm các qui định của pháp luật trong mọi hoạt động cũng như yêu cầu của các bên liên quan, cải tiến liên tục Hệ thống quản lý cũng như kết quả đã đạt được.

I. MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG (ISO 9001)
(NÂNG CAO MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦAKHÁCH HÀNG)

  1. Nâng cao chất lượng, nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng trong sản phẩm, dịch vụ và hoạt động của Công ty.
  2. Tuân thủ các quy định của pháp luật cũng như các quy định của Công ty, các thỏa ước và các yêu cầu mà Công ty đã đồng ý.
  3. Đề ra mục tiêu chất lượng hàng năm (Kế hoạch hoạt động), nỗ lực cải tiến liên tục trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm và nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng.
  4. Tiến hành xem xét định kỳ, cái tiến liên tục nhằm duy trì tính hiệu quả và tính thích hợp trong việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.

II. MỤC TIÊU MÔI TRƯỜNG (ISO 14001)
(GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG & XÚC TIẾN HOẠT ĐỘNG ĐÓNG GÓP CHO KHU VỰC)

  1. Nỗ lực phòng tránh ô nhiễm môi trường, giảm thiểu tác động lên môi trường trong sản phẩm, dịch vụ và hoạt động của Công ty.
  2. Tuân thủ các quy định của pháp luật cũng như các quy định của Công ty, các thỏa ước và các yêu cầu mà Công ty đã đồng ý.
  3. Đề ra mục tiêu môi trường hàng năm (Kế hoạch hoạt động), nỗ lực cải tiến liên tục trong việc phòng chống ô nhiễm môi trường và giảm thiểu tác động lên môi trường.
  4. Tiến hành xem xét định kỳ, cái tiến liên tục nhằm duy trì tính hiệu quả và tính thích hợp trong việc áp dụng Hệ thống quản lý môi trường.

TGĐ Công Ty TNHH Ống Thép Hàn Xoắn Nippon Steel Việt Nam

Tokita Yoshifumi

Ngày 26 tháng 06 năm 2018